ഈടും, ജാമ്യവും ആവശ്യമില്ലാതെ 50000 രൂപയുടെ ധന സഹായം

കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി ലോകം കീഴടക്കിയതോടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ദുരിതത്തിലായവരും ഏറെയാണ്. എന്നാൽ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നവജീവൻ പദ്ധതി. ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരുവിധ ഈടും, ജാമ്യവും ഇല്ലാതെതന്നെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ്.

50,000 രൂപയോളമാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി വഴി ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈയൊരു തുകയിൽ തന്നെ 25% സബ്സിഡി ആണ്. അതായത് 50000 ൽ 12,500 രൂപയോളം സബ്സിഡി ആയിട്ട് വരും. സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നവജീവൻ പദ്ധതി. ഇതിൽ 12,500 രൂപ സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എന്നാൽ 50 വയസ്സിനും, 65 വയസ്സിനും, ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ഈയൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

എന്നാൽ എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈയൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ വിധവകൾക്കും ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി യാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു ധനസഹായം നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുവാനായി പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply